چاپ

انواع پلی الکترولیت

عنوان پلی الکترولیت

همانطور که در مقاله "پلی الکترولیت چیست؟" بیان کردیم، پلی الکترولیت و پلی اکریل آمید و فلوکولانت، هر سه یک ماده هستند که در مقاله بعدی تحت عنوان "انواع فلوکولانت" به طور مفصل به آن می پردازیم.